Popcorn Lychee Rose ป๊อปคอร์นรส ลิ้นจี่-กุหลาบ

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชัน
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า คัดสรรป๊อปคอร์นรสลิ้นจี่กุหลาบ

เริ่มจำหน่าย                                
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย                        
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา