Aladdin Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 31 มิถุนายน 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
  ชุดที่ 1   :   Book Combo Set
ประกอบด้วย  :  เครื่องดื่มอัดลม ขนาด 32 ออนซ์  1 แก้ว  +  ป๊อบคอร์น ขนาด 54 ออนซ์  1 ถัง (มี 2 แบบให้สะสม) ราคา 369 บาท 

  ชุดที่ 2   :   Cup Combo Set
ประกอบด้วย  :  เครื่องดื่มอัดลม ขนาด 32 ออนซ์  1 แก้ว  +  ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์  1 ถัง  ราคา 339 บาท 

ระยะเวลาจัดจำหน่าย          
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 31 มิถุนายน 2562

สาขาที่่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ