Avengers Infinity War Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นต้นไป (จนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชั่น
BUCKET SET ประกอบด้วย : Popcorn 85 Oz. 1 ถัง  + Soft Drink (Coke Zero) 44 Oz. 1 แก้ว : ราคา 339 บาท
LID CUP SET ประกอบด้วย : Popcorn 85 Oz. 1 ถัง + Soft Drink (Coke Zero) 32 Oz. 1 แก้ว : ราคา 299 บาท
TOPPER SET ประกอบด้วย : Popcorn 85 Oz. 1 ถัง + Soft Drink (Coke Zero) 44 Oz. 1 แก้ว + Topper 1 ชิ้น : ราคา 279 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นต้นไป (จนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ