“กินอร่อย ลุ้นสนุก” จ่ายหลักร้อย ลุ้นหลักพัน

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

“กินอร่อย ลุ้นสนุก” จ่ายหลักร้อย ลุ้นหลักพัน

รายละเอียดกิจกรรม
ลูกค้าซื้อสินค้าที่ Concession ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เท่านั้น รายการใดก็ได้ มูลค่ารวม 200 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ยกเว้น สินค้าที่ระลึกจากร้าน SF Shop ไม่สามารถร่วมรายการได้ (โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)  และกรอกรายละเอียดท้ายใบเสร็จ โดยใส่ ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ใส่กล่องตรงจุดบริการเคาน์เตอร์ Concession เพื่อลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท ( Gift Voucher มูลค่า 200 บาท / ใบ รวม 5 ใบ )

ระยะเวลากิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม : LUCKY DRAW 2567
1.    ลูกค้าซื้อสินค้าที่ Concession ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ เท่านั้น รายการใดก็ได้ มูลค่ารวม 200 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ยกเว้น  สินค้าที่ระลึกจากร้าน SF Shop ไม่สามารถร่วมรายการได้ (โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ฯ กำหนด)  และกรอกรายละเอียดท้ายใบเสร็จ โดยใส่ ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ใส่กล่องตรงจุดบริการเคาน์เตอร์ Concession เพื่อลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท ( Gift Voucher มูลค่า 200 บาท / ใบ )
2.    จับรางวัลและประกาศผล 2 ครั้งต่อเดือน โดยรายละเอียดท้ายใบเสร็จที่ร่วมกิจกรรม ดังนี้

 • รางวัลประจำวันที่ 16 ( ใช้ท้ายใบเสร็จวันที่ 1 – 15 ของเดือนนั้น ๆ ) โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ของเดือนนั้น ๆ หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
  รอบแรก จะเป็นท้ายใบเสร็จวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2567 ประกาศรางวัลที่ 16 มีนาคม 2567  << คลิก เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี >>
 • รางวัลประจำวันที่ 1 ( ใช้ท้ายใบเสร็จวันที่ 16 – 30 ของเดือนก่อนหน้า ) โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ของเดือนนั้น ๆ หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
  รอบที่สอง จะเป็นท้ายใบเสร็จวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2567 ประกาศรางวัลที่ 1 เมษายน 2567

3.    พนักงานบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) รวมถึงพนักงาน Full Time และ Part Time ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ 

 1. ใบเสร็จรับเงิน ( ตัวจริง ) ที่ถูกรางวัล และที่ไม่ถูกรางวัลในรอบนั้นๆ จะไม่สามารถนำมาใช้ในครั้งต่อไป
 2. ระยะเวลาการประกาศรางวัลจะเรียงไปตามเดือนปฏิทินจนครบระยะเวลา

สถานที่ประกาศรางวัล
โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และโรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema , SFX Cinema , SF World Cinema และ โรงภาพยนตร์เอ็มพริเว่ ซีเนคลับ

เงื่อนไขการรับรางวัล
•    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องนำใบเสร็จการใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์ Concession ( มูลค่ารวม 200 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ ) ตัวจริงเท่านั้น และบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับติดต่อเข้ารับรางวัลที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา 
•    ผู้โชคดีจะต้องมายืนยันตัวตนในการรับรางวัลภายใน 7 วันหลังจากการประกาศรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ พร้อมลงลายเซ็นชื่อ - สกุล และ สำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานใบเสร็จที่มีมูลค่าใช้จ่ายที่เคาน์เตอร์ Concession มูลค่ารวม 200 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ( ตัวจริงเท่านั้น ) โดยทำการกรอกแบบฟอร์มการขอรับรางวัล และ ลงนามในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล โดยชื่อ – นามสกุลจะต้องตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น  ( กรณีที่มีเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนจะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลได้ ) 
o    เงื่อนไขในการรับรางวัล

 • รางวัลประจำวันที่ 16 ( ใช้ท้ายใบเสร็จวันที่ 1 – 15 ของเดือนนั้น ๆ ) โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ของเดือนนั้น ๆ หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
  รอบแรก จะเป็นท้ายใบเสร็จวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2567 ประกาศรางวัลที่ 16 มีนาคม 2567
 • รางวัลประจำวันที่ 1 ( ใช้ท้ายใบเสร็จวันที่ 16 – 30 ของเดือนก่อนหน้า ) โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อเข้ารับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 ของเดือนนั้น ๆ หากเกินจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
  รอบที่สอง จะเป็นท้ายใบเสร็จวันที่ 16 – 31 มีนาคม 2567 ประกาศรางวัลที่ 1 เมษายน 2567

•    ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุล ตรงตามบัตรประชาชน และ นำใบเสร็จฉบับจริงที่ได้รับรางวัลมาแสดงในการขอรับรางวัล
•    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จะต้องชำระค่าภาษีของรางวัล 5% ของมูลค่าของรางวัล
•    รางวัลไม่สามารถขาย, โอน, หรือมอบสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้ ( รวมถึงไม่สามารถมอบอำนาจให้มารับรางวัลแทนได้และผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น ) 
•    ผู้โชคดียินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำวิดีโอ / ภาพนิ่ง / ภาพถ่าย / คลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
•    ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ 
•    การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมข้อใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือเป็นการสละสิทธิ์

สถานที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา