Popcorn Spicy MALA สูตรเผ็ดร้อน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชัน
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า นำเสนอป๊อปคอร์น รสหม่าล่า สูตรเผ็ดร้อน

เริ่มจำหน่าย                                
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย                        
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา