Valentine Better Together Bowling Free 2 Games

ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
ฟรีโบว์ลิ่ง 2 เกมส์ เมื่อใช้บริการ 2 เกมส์แรกในราคาปกติ (ยกเว้น VIP Lane)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่น
- แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการโปรโมชั่นดังกล่าว                                                                                                                                            
- ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ
- ฟรีโบว์ลิ่ง 2 เกมส์ เมื่อใช้บริการ 2 เกมส์แรกในราคาปกติเท่านั้น
- ไม่รวมค่าบริการรองเท้า ถุงเท้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สาขาที่ร่วมรายการ   
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาเอ็มบีเค เซ็นเตอร์
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาพัทยา บีช
เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล สาขาจังซีลอน