my 4G โทรเพลิน เน็ตสบาย

เงื่อนไขแพ็กเกจ
•  ค่าบริการส่วนเกินค่าโทรในประเทศ 1 บาท/นาที, SMS ในประเทศ 2 บาท / ข้อความ
•  สิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้อุปกรณ์ที่รองรับและอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ my 4G เท่านั้น
•  ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ, จำนวนผู้ใช้บริการ, อุปกรณ์การเชื่อมต่อและการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
•  สิทธิ์โทรไม่จำกัดเครือข่ายตามช่วงเวลาสามารถโทรต่อเนื่องได้นานสูงสุดครั้งละ 60 นาที
•  อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาในการสมัครเพิ่มเติมที่ www.mybycat.com