The 1 Card Promotion

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดโปรโมชั่น
ใช้คะแนนสะสม The 1 Card แลกฟรีบัตรชมภาพยนตร์
1.  999 คะแนน แลกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ประเภทที่นั่ง Deluxe ในระบบปกติ Digital 2D
2.  1,299 คะแนน แลกฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ประเภทที่นั่ง Deluxe ในระบบปกติ Digital 3D
3.  599 คะแนน แลกฟรี Combo Set  M 1 ชุด

ระยะเวลาโปรโมชั่น    
ตั้งแต่วันนี้ –  31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.  ต้องแลกทั้งจำนวนเท่านั้นไม่มีการใช้คะแนนบางส่วน
2.  ไม่จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ของลูกค้า
3.  สามารถใช้ได้ทุกวัน

สาขาที่เข้าร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive และ บิ๊กซีปราจีนบุรี)