Mulan Combo Set

ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

รายละเอียดโปรโมชัน

สินค้าโปรโมชั่น : Mulan Combo Set
ประกอบด้วย : น้ำอัดลม ขนาด 16 Oz. 1 แก้ว + ป๊อบคอร์น ขนาด 64 Oz. 1 ถัง
ราคาจำหน่าย/ชุด : 279 บาท

ระยะเวลาจัดจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

สาขาที่จัดจำหน่าย
โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา